Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi świadczonej przez właściciela strony tra-la-la.pl (dalej Usługodawcę).

Definicje:

Usługodawca – Katarzyna Bogucka Studio, wykonujący działalność jako osoba fizyczna na podstawie Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.
Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
Usługa – usługa opisana w Regulaminie, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej.
Utwór – powstałe w wyniku wykonania Usługi dzieło w postaci utworu muzycznego.

I. Zamawianie i realizacja Usługi

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem strony internetowej Usługę polegają na stworzeniu Utworu wykorzystującego materiały dźwiękowe dostarczone przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca, przesyłając do Usługodawcy zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy, której przedmiotem jest wykonanie Utworu. Wysłane przez Usługodawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Usługobiorcę adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać wyboru zamawianej Usługi, sposobu dostawy nośnika z Utworem, adresu dostawy i sposobu płatności.
 4. Termin realizacji Usługi to do 8 dni roboczych (nie obejmuje on czasu dostawy).
 5. Czas dostawy usługi jest zależny od wybranego sposobu dostawy i jest podawany przy realizacji zamówienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Usługi w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia materiałów dźwiękowych dostarczonych przez Usługobiorcę w przypadku gdy nie spełniają minimalnych warunków technicznych wymaganych do stworzenia Utworu. Usługodawca wyznaczy Usługobiorcy dodatkowy termin na przesłanie nowych materiałów, a w przypadku jego nie dotrzymania odstąpi od umowy.

II. Własność intelektualna

 1. Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnego i niewyłącznego upoważnienia do korzystania z przesłanych materiałów dźwiękowych na następującym polu eksploatacji:
  a) tworzenia na ich podstawie Utworu zależnego stanowiącego przedmiot Usługi.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługują Usługodawcy.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy upoważnienia do korzystania z Utworu w zakresie pokrywającym się z dozwolonym użytkiem osobistym w myśl Art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się nie upubliczniać Utworu bez wyraźnej zgody Usługobiorcy.

III. Polityka prywatności i Polityka cookies

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań by zagwarantować ochronę Twojej prywatności w zgodzie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Zarządzający Twoimi danymi osobowymi to Katarzyna Bogucka Studio, wykonujący działalność jako osoba fizyczna na podstawie Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Usługodawca używa informacji pobranych przez nasz system w celu przeprowadzania płatności za oferowaną Usługę, oraz wykonania Usługi.
 4. Usługodawca stawia na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nim za pośrednictwem formularza kontaktu.
 5. Usługodawca przetwarza Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody.
 6. Usługodawca nie dzieli się twoimi danymi z nieupoważnionymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazane upoważnionym organom władzy publicznej, włączając w to organy wymiaru sprawiedliwości, a także podmiotom współpracującym z Usługodawcą w celu realizacji świadczonych usług.
 7. Przetwarzane dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także ich ujawnieniem, utratą oraz nieuprawnioną modyfikacją przez zastosowanie zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym takich jak: system firewall, wewnętrzne procedury dostępu, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych. Usługodawca zapewnia, że chce w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Twoich danych.
 8. Dane osobowe Usługobiorców, dokonujących płatności on-line za nabywane usługi są przekazywane podmiotom obsługującym płatności internetowe. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności za Usługę.
 9. Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przekazaniem Usługodawcy Twoich danych osobowych:
  a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzane są Twoje dane skontaktuj się za pomocą udostępnionych na stronie danych kontaktowych,
  b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz zmieniać dostarczone nam dane oraz je aktualizować. W tym celu skontaktuj się z Usługodawcą za pomocą udostępnionych na stronie danych kontaktowych – otrzymasz informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i będziesz mieć możliwość je zaktualizować.
 10. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
  a) Usunięcia danych – jeżeli chcesz, aby Twoje dane nie były przetwarzane, zgłoś żądanie ich usunięcia. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możesz otrzymać odmowę usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami),
  b) Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  c) Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
  d) Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
  e) Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.
 11. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Usługodawcy oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania przez Ciebie Twoich danych.
 12. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Usługodawca używa plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki cookies służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika. Pliki cookies służą też bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. Cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, tymczasowo i/lub na stałe, bezpośrednio przez właściciela witryny. Cookies używane są w celach konfiguracji serwisu, bezpieczeństwa, uwierzytelniania, zapisywania stanu sesji, lokalizacji, oraz do analizy oglądalności.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Usługobiorcy, powstałe wskutek przekazania przez Usługobiorcę błędnych danych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.